Угода про порядок надання послуг

1. ПРО УГОДУ
Ця угода укладена між даним порталом надалі Оферент, адресує цю Угоду - оферту (далі за текстом Угода) будь-якій особі (невизначеному колу осіб), чия воля буде висловлена ним особисто або через уповноваженого представника, який висловив готовність прийняти пропозицію Оферента, на вказаних нижче умовах.
Ця угода є публічною офертою, прийняттям умов (акцептом) якої є вчинення дій, передбачених Угодою між Оферентом та Користувачем (далі - Сторони).

2. ВИЗНАЧЕННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У ЦІЙ УГОДІ
2.1. Терміни та визначення, що застосовуються в цій Угоді, якщо з контексту виразно не випливає іншого або спеціально не буде встановлено інше, використовуються в наступному їх значенні:
Інтернет-портал (даний інтернет-портал) — комплекс програмно-технічних засобів, за допомогою якого портал надає Користувачам інформаційні послуги;
Користувач — фізична або юридична особа, яка приєдналася до цієї Угоди та отримала доступ до інформаційних послуг даного інтернет-порталу;
Оферта - це документ (Угода), розміщений в мережі Інтернет за цією адресою або в особистому кабінеті Користувача. Відповідно до цієї Угоди, слова Оферта та Угода є рівнозначними;
Акцепт - повне та беззастережне прийняття оферти шляхом здійснення дій, зазначених у цій угоді;
Користувач - дієздатна фізична або юридична особа, яка уклала Угоду за допомогою акцепту, на умовах, що містяться в оферті;
Сайт оферента - сукупність пов'язаних між собою веб-сторінок, об'єднаних під одним доменним ім'ям або ip-адресою, розміщена в мережі інтернет за адресою (доменного імені) даного порталу;
Веб-портал — сайт в комп'ютерній мережі за поточною адресою, який надає Користувачеві різні інтерактивні інтернет-сервіси, які працюють в рамках цього сайту. Веб-портал може складатися з кількох сайтів;
Особистий кабінет - персональний розділ Користувача на сайті Оферента, вхід до якого здійснюється за допомогою введення облікових даних Користувача, в якому Користувачеві доступне керування окремими сервісами сайту Оферента, в тому числі їх замовлення, підключення, відключення на запропонованих Оферентом умовах;
Реєстрація - сукупність дій Користувача відповідно до вказаних на сайті Оферента інструкцій, включаючи надання облікових даних та іншої інформації, що здійснюються Користувачем з використанням спеціальних форм користувальницького інтерфейсу Оферента з метою формування особистого кабінету та отримання доступу до окремих сервісів сайту;
Облікові дані - унікальний логін (адреса електронної пошти) та пароль, створенний самостійно Користувачем у процесі реєстрації особистого кабінету або змінені надалі та використовувані для доступу до особистого кабінету Користувача.

3. ПРЕДМЕТ УГОДИ
3.1. Ця Угода визначає порядок надання фізичним та юридичним особам (Користувачам) інформаційних послуг (далі – «Послуги»), а також встановлює взаємні права та обов'язки Сторін, що беруть участь у цій Угоді.
3.2. Відповідно до Угоди Оферент зобов'язується надати Користувачеві права зазначені в цій угоді, у тому числі на розміщення своїх особистих та персональних даних (дані Користувача), своїх зображень та контактних даних, інших персональних та особистих даних; на розміщення інформаційних матеріалів, а також на використання інформаційних матеріалів розміщених на веб-порталі Оферента (далі за текстом - інформаційні матеріали), шляхом надання Користувачеві прав доступу до баз даних у порядку, передбаченому цією угодою, а також надати додаткові послуги відповідно до тарифами та правилами надання послуг.
3.3. Відчуження (продаж) виняткових прав не є предметом цієї Угоди.
3.4. Сторони погоджуються з тим, що Послуги, що надаються відповідно до цієї Угоди, надаються без гарантій та зобов'язань з боку Веб-порталу, у разі неможливості надання Послуг або збоїв у наданні Послуг (затримки, збої, збереження та надійність доставки кореспонденції, збереження інформації користувача) і т.п.).
3.5. Обсяг послуг та інформаційних матеріалів, що надаються Користувачеві безкоштовно, але з ознайомлювальною метою.
3.6. У рамках надання доступу до послуг та інформаційних матеріалів Користувачеві можуть надаватися такі додаткові послуги:
- консультації з питань користування Веб-порталом Оферента;
- навчання роботі з Веб-порталом;
3.7. Додаткові послуги надаються на підставі поданої Користувачем заявки за наявності можливості у Оферента. Вартість та строки надання додаткових послуг надаються користувачеві додатково.
3.8. Користувач розуміє, що інформація на порталі не є на 100% достовірною і може містити помилки та неточності. Користувач усвідомлює, що без консультації фахівців та лікарів може завдати шкоди своєму здоров'ю. Користувач зобов'язується додатково перевіряти надану інформацію та консультуватися з фахівцями.

4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕННЯ УГОДИ
4.1. Ця Угода є договором приєднання, її укладення здійснюється за допомогою прийняття Користувачем умов цієї Угоди шляхом приєднання до цієї Угоди в цілому без будь-яких умов, вилучень та застережень.
4.2. Акцептом Угоди є використання Порталу та/або реєстрація Користувачем особистого кабінету на сторінці Веб-порталу Оферента за адресою порталу та оплати виставленого Оферентом рахунку (якщо були надані додаткові послуги) за відповідні додаткові послуги. Здійснюючи акцепт Угоди Користувач гарантує, що ознайомлений, погоджується повністю та беззастережно приймає всі умови Угоди.
4.3. Приєднання до цієї Угоди здійснюється в процесі реєстрації Користувача або натискання на кнопочку "Згоден" ("Приймаю") (в деяких випадках це може бути проставлення відмітки) і є згодою з правилами надання послуг.
4.4. Користувач розуміє, що акцепт Угоди рівносильний укладенню Угоди на умовах, викладених у цій угоді.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
5.1. Права та обов'язки Користувача:
5.1.1. З моменту реєстрації на Веб-порталі, Користувач безоплатно та безстроково передає Оференту право використання своїх творів та текстів та фото, які не є персональними даними;
Усі особисті та персональні дані Користувача Веб-порталу не є загальнодоступними. Користувач дає згоду на обробку, зберігання, передачу, публікацію та інші дії з наданою інформацією, текстами, зображеннями, іншими матеріалами візуалізації, в тому числі їх використання з комерційною метою, відмовившись від прав на твір по всьому світу в рамках авторського права;
5.1.2. При розміщенні інформаційних та інших матеріалів на Веб-порталі Користувач зобов'язується використовувати тексти, фотографії та інші матеріали візуалізації, створені спеціально для Веб-порталу та які не використовуються на інших порталах в мережі інтернет;
5.1.3 Користувач зобов'язується дотримуватись норм законодавства країни надання послуг, у тому числі мати, на момент укладання цієї угоди, всі необхідні дозволи на момент публікації даних, які потрібні в країні надання таких послуг (якщо такі потрібні);
5.1.4. Користувач має право після отримання прав доступу до інформаційних матеріалів та послуг Веб-порталу, використовувати їх в обсязі та порядку, встановленому Угодою, правилами та іншими договорами укладеними з Оферентом;
5.1.5. Користувач має право вимагати від Оферента належного виконання взятих на себе зобов'язань відповідно до укладених з Користувачем угод і договорів;
5.1.6. Користувач має право Звертатися до Оферента з усіх питань, пов'язаних із виконанням Договору;
5.1.7. Користувач має право відповідно до укладеної Угоди або інших договорів та протягом наданого доступу до інформаційних матеріалів подавати заявку на надання додаткових послуг;
5.1.8. Здійснювати оплату в порядку, розмірі та строки, передбачені Угодою, правилами та прайсами на додаткові послуги;
5.1.9. Користувач має право у будь-який час відмовитися від використання Послуг;
5.1.10. Користувач зобов'язується дотримуватись умов використання Веб-порталу та умов цієї Угоди;
5.1.11. Користувач зобов'язується НЕ розміщувати на Веб-порталі Оферента інформацію характер чи зміст якої порушує чинне законодавство, вводить в оману відвідувачів Веб-порталу, носить образливий характер, порушує права та законні інтереси інших громадян, суперечить цілям та тематиці Веб-порталу, є неактуальною, цій Угоді або іншим договорам та угодам, укладеним між Сторонами;
5.1.12. Користувач зобов'язується надати повну, точну та достовірну інформацію під час здійснення процедури реєстрації відповідно до питань заявки на розміщення та в інших випадках, встановлених цією Угодою. Користувач самостійно несе відповідальність за достовірність інформації, що надається;
5.1.13. Користувач зобов'язується не передавати права доступу до особистого кабінету, інформаційних матеріалів третім особам, та не використовувати їх іншим чином, здатним призвести до завдання шкоди інтересам Оферента;
5.1.14. Зберігати в таємниці та не розкривати третім особам інформацію про свій обліковий запис, що дає доступ до особистого кабінету Користувача. Якщо така інформація з тих чи інших причин стане відома третім особам, Користувач зобов'язується негайно змінити його;
5.1.15. Користувач зобов'язується не вдаватися до дій, спрямованих на підрив мережевої безпеки або порушення роботи програмно-технічних засобів Веб-порталу, у тому числі дій, пов'язаних з підвищеним навантаженням на сайт;
5.1.16. Користувач самостійно несе повну відповідальність за відповідність законодавству будь-якої інформації, що розміщується ним на Веб-порталі, а також за дотримання чинного законодавства при використанні інших послуг, що надаються відповідно до цієї Угоди;
5.1.17. Користувач зобов'язується на вимогу Оферента надати останньому інформацію та документи, необхідні для ідентифікації Користувача, у тому числі при направленні Користувачем на адресу Оферента заяв, повідомлень та ін.;
5.1.18. Користувач зобов'язується дотримуватися вимог законодавства, положень угоди користувача та інших договорів та угод, укладених Користувачем;
5.1.19. Користувач зобов'язується самостійно відстежувати всі зміни в умовах Угоди, тарифів додаткових послуг та інших договорів та правил Веб-порталу шляхом ознайомлення з їх змістом;
5.1.20. Користувач зобов'язується не порушувати прав та інтересів Оферента щодо Веб-порталу, у тому числі не використовувати та не копіювати елементи дизайну Веб-порталу, тексти, бази даних та іншу інформацію.
5.2. Права та обов'язки порталу (Оферент):
5.2.1 Оферент зобов'язується надати Користувачеві доступ до Послуг та/або інформаційних матеріалів шляхом надання доступу до захищених сторінок Веб-порталу Оферента (особистий кабінет користувача); Оферент не є посередником між Користувачем Веб-порталу та відвідувачами Веб-порталу, а є майданчиком для взаємодії Користувача та інформацією, наданою іншими відвідувачами Веб-порталу чи самим порталом;
5.2.2. Оферент зобов'язується використовувати всі особисті дані та іншу конфіденційну інформацію про Користувача лише для виконання своїх зобов'язань за цією Угодою або іншою Угодою (Договором) укладеною з Користувачем, якщо інше не передбачено угодою з Користувачем або законодавством;
5.2.3. Портал має право зберігати інформацію про всі підключення Користувача та іншу інформацію, якщо така інформація була отримана в ході надання Послуг;
5.2.4. Оферент зобов'язується забезпечити технічну підтримку Веб-порталу, доменного імені, баз даних, а також функціональних можливостей Веб-порталу, що надаються Користувачеві;
5.2.5. Оферент має право без попереднього повідомлення видаляти будь-яку інформацію, розміщену Користувачем на даному порталі, в тому числі якщо визнає, що її характер чи зміст порушує чинне законодавство, вводить в оману відвідувачів Веб-порталу, носить образливий характер, порушує права та законні інтереси інших громадян, суперечить цілям та тематиці Веб-порталу, є неактуальною, суперечить цій Угоді, та з інших причин;
5.2.6. Адміністрація порталу має право без попереднього повідомлення видаляти та змінювати відгуки залишені Користувачами на Веб-порталі;
5.2.7. Оферент має право при порушенні Користувачем цих Правил призупинити або припинити надання Послуг даному Користувачеві, в тому числі, якщо вважатиме, що інформація, надана Користувачем, не відповідає дійсності;
5.2.8. Оферент має право у будь-який час, без повідомлення Користувача та пояснення причин, призупинити або припинити надання Послуг;
5.2.9. Оферент має право вводити нові види Послуг, змінювати обсяг, характер та способи надання Послуг, у тому числі встановлювати та обмеження технічного характеру: періодичність збору інформації пошуковою машиною, перелік підтримуваних протоколів, номери портів, що використовуються, та інші технічні характеристики та параметри;
5.2.10. Адміністрація порталу має право планово чи позапланово змінювати технічні характеристики та параметри програмно-технічних засобів, задіяних у наданні Послуг, у тому числі з тимчасовим призупиненням надання Послуг;
5.2.11. Оферент має право передати повністю або частково права та обов'язки за Угодою третім особам, без повідомлення про це Користувача.
5.2.12. Оферент має право на свій розсуд, вносити зміни та доповнення до цієї Угоди, без повідомлення про це Користувача. Зміни та/або доповнення, які Оферент вносить до цієї Угоди з власної ініціативи, набирають чинності через три календарні дні з моменту їх публікації на Порталі;
5.2.13. Оферент має право поширювати текст публікації на листівках, плакатах, банерах, у брошурах та інших матеріальних носіях на заходах, організованих Оферентом або в яких Оферент бере участь як партнер, або в будь-якій іншій якості;
5.2.14. Оферент має право залучати до надання послуг, у повному обсязі або частині частково будь-яких третіх осіб.

6. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПРАВ ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ І НАДАННЯ ПОСЛУГ
6.1. Доступ до інформації на порталі безкоштовний;
6.2. Доступ до інформації може бути обмежений. Доступ до обмеженої інформації надається після реєстрації Користувачеві особистого кабінету на Веб-порталі Оферента;
6.3. Порядок реєстрації особистого кабінету встановлюється Угодою користувача.
6.4. Заявки на надання додаткових послуг оформлюються.
6.5. Навчання роботі з сайтом, консультації з питань користування Веб-порталом Оферента, інші додаткові послуги надаються Оферентом на платній основі.
6.6 Оферент не несе відповідальності:
- за працездатність обладнання Користувача за допомогою якого Користувач отримує інформацію та замовлені (оплачені) дод. послуги;
- за безпеку каналу зв'язку, а також за будь-які наслідки дій шкідливих програм, які могли потрапити через канал зв'язку.
6.7. Веб-портал Оферента може містити посилання на сайти третіх осіб. Вказані сайти та їх контент не перевіряються Оферентом на відповідність достовірності, повноти, законності тощо. Оферент не несе відповідальності за будь-яку інформацію, матеріали, розміщені на сайтах третіх осіб, до яких Користувач отримує доступ через використання Порталу Оферента. Дані послуги, продукти та будь-яка комерційна або некомерційна інформація, розміщена на сайті Оферента, не є схваленням або рекомендацією Оферента, якщо це прямо не вказано Оферентом.

7. ВАРТІСТЬ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
7.1. Винагорода Оферента за Угодою визначається відповідно до обраних Користувачем додаткових послуг і включає всі податки та збори.
7.2. Оплата за Угодою здійснюється у порядку 100 (сто)-відсоткової передоплати.
7.3. Способи оплати за Угодою:
- шляхом перерахування Користувачем коштів;
При цьому обов'язки Користувача щодо оплати вважаються виконаними в момент зарахування коштів на розрахунковий рахунок Оферента або, при оплаті з використанням електронних коштів, у момент отримання від відповідної платіжної системи верифікованої інформації про надходження платежу.
7.4. Оплата Користувачем провадиться із зазначенням Прізвища Імені та По-батькові Користувача, номера Користувача, зазначеного в особистому кабінеті, даних виставленого рахунку, та інших даних, що ідентифікують платіж.
7.5. За відсутності повного обсягу ідентифікуючих даних, що дозволяють визначити найменування платежу та/або особи, яка здійснила платіж, зобов'язання Користувача з оплати послуг вважаються невиконаними. При цьому Оферент не несе відповідальності за збитки, які виникли у Користувача та/або третіх осіб, у зв'язку з невказанням Користувачем повних та/або правильних (достовірних) даних.
7.6. У рамках проведення стимулюючих заходів (акцій) можуть надаватися знижки на оплату (бонуси), призи та ін. угодами з Користувачем.
7.7. Оферент має право в односторонньому порядку та без повідомлення про це Користувача змінити вартість Послуг.

8. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ
8.1. Для виконання умов Угоди Користувач погоджується надати та дає згоду на обробку персональних даних на умовах викладених щодо політики приватності на даному порталі.

9. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
9.1. Оферент повністю звільняється від відповідальності за неможливість користування Послугами, неякісне надання Послуг або іншу невідповідність умовам цієї Угоди або іншим угодам за незалежними від Оферента обставинами.
9.2. Оферент не несе відповідальності і не відповідає за можливі збитки, завдані Користувачеві, пов'язані з користування Веб-порталом або неможливістю користування Веб-порталом, а також у разі помилок, друкарських помилок, перерв у роботі, дефектів, затримок у роботі, несанкціонованого доступу до особистого кабінету Користувача та інше.
9.3. Оферент звільняється від відповідальності у разі повної чи часткової втрати інформації Користувача.
9.4. Оферент не несе відповідальності за достовірність інформаційних чи рекламних матеріалів або їхню відповідність бажанням чи потребам Користувача, а також за будь-яку шкоду чи втрачену вигоду, як Користувача, так і будь-яких третіх осіб, навіть якщо це стало результатом використання або неможливості використання Послуг.
9.5. Оферент не несе відповідальності за якість, зміст та наслідки використання будь-яких ресурсів, посилання на які Користувач отримав на Порталі, або внаслідок надання Послуг.
9.6. Використання та цитування матеріалів з Веб-порталу допускається лише з посиланням на першоджерело, що надало зазначені матеріали. Використання матеріалів, першоджерелом яких не є Веб-портал, провадиться за правилами, встановленими законодавством та правовласником.
9.7. Користувач самостійно несе відповідальність за відповідність змісту матеріалів (інформації), що розміщуються ним, на Веб-порталі Оферента вимогам законодавства, включаючи відповідальність перед третіми особами.
9.8. Будь-яка інформація та/або матеріали, доступ, до яких отримує Користувач з використання Веб-порталу Оферента, Користувач використовує на свій власний ризик та самостійно несе відповідальність за можливі наслідки використання зазначеної інформації та/або матеріалів, у тому числі за шкоду, заподіяну собі та третім особам. 9.9. У разі заподіяння збитків з вини Оферента, Оферент несе відповідальність перед Користувачем у сумі, яка не перевищує вартості сплаченої за відповідний період винагороди.

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОЛНЕНЬ ДО УГОДИ
10.1. Зміни та/або доповнення до Угоди про порядок та вартість надання послуг, вносяться в односторонньому порядку за рішенням Оферента.
10.2. Зміни та/або доповнення, які Оферент вносить до цієї Угоди з власної ініціативи, набирають чинності через три календарні дні з моменту їх публікації на Веб-порталі.
10.3. Зміни та/або доповнення, що вносяться в цю Угоду Оферентом у зв'язку зі зміною законодавства, набувають чинності одночасно з набранням чинності змінами у цих актах законодавства.
10.4. Текст змін та/або доповнень цієї Угоди або її нова редакція доводиться Оферентом до загальної інформації шляхом публікації відповідної інформації на Веб-порталі, або шляхом розсилки Користувачам електронних листів з відповідною інформацією.
10.5. Користувач, отримавши електронний лист, що містить текст змін та/або доповнення цієї Угоди, зобов'язаний ознайомитися з його змістом.
10.6. У разі незгоди Користувача із внесеними змінами та/або доповненнями, Користувач може розірвати цю Угоду, тобто відмовитися від подальшого використання послуг Веб-порталу шляхом здійснення процедури анулювання реєстрації.
10.7. Сторони домовляються, що мовчання (відсутність факту відмови від подальшого використання Послуг Веб-порталу) визнається згодою та приєднанням Сторони до нової редакції Угоди.
10.8. Положення цієї Угоди, як і всіх її наступних редакцій, є обов'язковими для всіх Користувачів Веб-порталу, у тому числі й раніше зареєстрованих.

11. ПІДСТАВИ РОЗІРВАННЯ УГОДИ
11.1. Угода може бути розірвана за згодою Сторін.
11.2. Розірвання договору в односторонньому порядку проводиться протягом 10 календарних днів з дня отримання Стороною вимоги.
11.3. Оферент має право в односторонньому порядку призупинити та/або обмежити доступ Користувача до особистого кабінету та інформаційних матеріалів, розміщених на Порталі Оферента, або розірвати Угоду заблокувавши доступ Користувача до особистого кабінету з одночасним припиненням повного доступу до інформаційного матеріалу.
11.4. Оферент має право будь-коли в односторонньому порядку відмовитися повністю або частково від виконання Угоди.

12. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК
12.1. Усі суперечки та розбіжності Сторони вирішую самостійно, шляхом переговорів та/або листування.
12.2. Претензійний порядок вирішення спорів між Оферентом та Користувачем є обов'язковим.

13. ОБСТАВИНИ НЕБЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР)
13.1 Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цією Угодою, якщо вона стала наслідком обставин непереборної сили, а саме - пожежі, повені, землетрусу або війни, і якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання цієї Угоди.
При цьому термін виконання зобов'язань за цією Угодою відсувається пропорційно до часу, протягом якого діяли такі обставини. Якщо ці обставини триватимуть більше трьох місяців, то кожна сторона має право анулювати цю Угоду, і в цьому випадку жодна із сторін не матиме права на відшкодування збитків.
13.2. Сторони визнають, що відсутність оплати через неплатоспроможність Користувача, або з інших обставин не оплати Послуг Оферента, не є форс-мажорною.

14. ПОВІДОМЛЕННЯ
14.1. Сторони домовляються, що всі повідомлення та повідомлення, отримані на адреси електронної пошти, зареєстровані за кожною із Сторін у рамках наданих відповідно до цієї Угоди Послуг, вважаються доставленими адресату у належній формі.
14.2. Доставка усіх повідомлень та повідомлень, пов'язаних з виконанням цієї Угоди здійснюється Оферентом шляхом надсилання відповідного електронного листа на адресу електронної пошти або до особистого кабінету Користувача на Веб-сайті.
14.3. Кожна із Сторін зобов'язана своєчасно перевіряти кореспонденцію, яка надходить на адресу електронної пошти (в тому числі и повідомлення у теці Спам) або в особистий кабінет.

15. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
15.1. У випадку, якщо будь-яка з умов цієї Угоди втратить юридичну силу, буде визнано незаконною або буде виключена з цієї Угоди, це не тягне за собою недійсність інших умов цієї Угоди, які збережуть юридичну силу та є обов'язковими для виконання всіма Сторонами.